Thế Miếu

Năm 1804, Gia Long cho xây miếu Hoàng Khảo ở vị trí của Thế Miếu ngày nay để thờ cha mình là Nguyễn Phúc Luân. Đến năm 1821 Minh Mạng đã cho dời miếu Hoàng Khảo về phía sau vài chục mét, đổi thành Hưng miếu, còn xây Thế miếu lên vị tí ấy (từ 1821- 1822) để thờ vua Gia Long và các vị vua kế vị.

Thế miếu được xây dựng trên mặt bằng 1.500m2, cho đến giữa thế kỷ này (1954) chỉ có 7 án thờ của các vua: Gia Long (1802- 1819); Min Mạng (1820- 1840);Thiệu Trị (1841- 1847); Tự Đức (1848- 1883); Kiến Phúc (1883- 1884); Đồng Khánh (1886- 1888); Khải Định (1916- 1925); Ba ông vua Hàm Nghi (1884- 1885); Thành Thái (1889- 1907) và Duy Tân (1907- 1916); có tinh thần chống Pháp bị triều đinh Huế liệt vào hạng xuất đế nên không được đưa vào thờ ở đây. Đến 10/1958, ba vị vua này mới được đưa vào thờ phụng ở Thế Miếu. Phía trước Thế Miếu còn có nhiều công trình nghệ thuật khác: Cửu Đỉnh, Hiển Lâm Các,...
Comments